BANNER-ALTO2
A+ A A-

I tiempi nuostri

Vota questo articolo
(0 Voti)

Ciccio e Giovanni camminano per raggiungere la solita panchina del lungomare.

Cicciu:” Giuva’ , t’arricuordi quann’erimu guagliuni, ca ijumu alla scola a pedi, e certi voti l’acqua cià jettavi culli cati ed arrivavumu alla scola tutti ‘nfusi da capa alli piedi?”.

Giuvanni : “Uhm, …..”

Silenzio.

Giuvanni: “ Ci’, chi vo diri ?”

Cicciu “ e t’arricurdi ca alla scola ni davunu na tazza i lattu e nu piezzu i pani?”

Giuvanni “ Uhm,……”

Silenzio

Giuvanni: “ se, compa’, ma chi vo significari? “

Cicciu: “ vuogliu diri ca mo i niputi mia mangiunu i merendini e vanu alla scola cullu purminu”

“Vuogliu diri ca i tiempi su cangiati”

Giuvanni: “Compa’, tieni arraggiunu, alli tiempi nuostri ere n’ atra cosa. Tu parri i quannu a bonanimi i papa’ jive a zappari da matina alla sira, e quannu turnave ere stancu muortu ca un sa fidave mancu a parrari: dave chillu ca s’ere abbuschjatu alla mamma e si jive a curcari”

Cicciu: “ se, ere lu tiempu ca papa’ un truvave lavuru e la mamma, penni fari mangiari ancuna cosa jive a lavari i panni allu jumu”

“ Pero’ alla scola un faciunu tri pisi e tri misuri”

“ M’arricuordu ca u maestro miu minave chiu’ palati allu figlio ca a nua”

” E m’arricuordu ca iu e li frati mia jivumu alla scola, e grazie alli borsi i studiu nun sulu ni vestjiumu , ma ci mangiave tutta a famiglia “

“ E pe’ nnua a scola ere nu lavuru, ca i borsi i studio un si vinciunu sunn’avij daveru studiatu”

Silenzio

Cicciu: “E mo ?”

“ Mo adduvu su li sacrifici ? “

“ Pari ca tutti tenunu tutto “

“ Machini, motorini, telefonini”

“T’annu m’arricuordu ca papa’ ha pigliatu i piezzi i tri biciclette pe’ nni fari una, ca avije di jiri a lavurari a Falerna e ncapa a canna si purtave puru u compariellu sua, ca unn’avie mancu na bicicletta e senza lavoru i quattru figli morjiunu i fame”

Giuvanni :” Compa’ ta puozzu diri na cosa ?. Un t’incazzi ,eh ?”

“Ma pecchi’, oji fa si discursi ?

E’ bontiempu, ce’e lu sulu, stamu buonu, unne’ successu nente ….

O e’ successu ancuna cosa ed iu unnu sacciu ?”

Cicciu: “No cumpa’, c’e’ lu sulu, stamu buonu e unne’ successu nente, “

Giuvannu “ Eja’, ca ti canusciu !. Quannu fa accussi’ ti si ncazzatu “

Cicciu: “ No Giuvà, un signu ncazzatu, signu preoccupatu !”

Io ormai l’anni mia mi le fatti , u Signuru quannu vo, mi po’ chiamari e nun tiegnu mancu voglia i scappari.

Ma ancora un signu ne’ cecatu, ne’ rimbambitu, e li cosi i vidu , e cumu si i vidu, e purtroppo ancora i capisciu!.

Ma tu un vidi nenti ntuornu ?

Na vota a genti avie fame ma ere bona. S’aiutave una cu l’atra, ca nu mazzu i scarola e quattru patati passati alla tiella d’inchjiunu a panza e nun divacavunu a sacchetta.

Ni chiamavumu tutti compari e ni rispettavumu.

Tantu, u quazunu culli pezzi allu culu aviumu tutti e lu cappottu nessunu.

E mancu i ricchi stavunu buonu e pe campari si vinniunu i terri.

Pu e’ venutu u benessere, su venuti i pensioni, pensioni a tutti, puri a chilli ca unn’aviunu lavuratu, pensioni i fami, se, ma sempri pensioni.

E’ venuto u statu, ca aiutave a tutti, stampave sordi ed aiutave.

E tutti ni simu illusi.

E siccome erimu ‘illusi du benessere, pecchi avijmu fari patiri alli figli nuostri a fame ?

Nua erimu jiuti culli quazuni chjin’ i pezze allu culu, ma alli figli nuostri ciavijumu i dari i meglj vestiti !

I nuostri quannu si spusavumu faciunu a festa.

Nu piattu i maccarruni i ziti, fatti alla casa, na carrocchia i vinu, nu piattu i lupini, quattro alivi ammaccati e nu piezzu i panu.

E si facie festa. E chi allegria!

Pua, amu fattu a gara a china avjie chiu machini allu matrimoniu e chiu’ mmitati allu ristoranti.

E mo’ ?, mo a gente si spagne.

Lavuru, cumu na vota, un sinni trove.

Eppuru i terri su sievudi e lu mari e’ sempre chijnu i pisci.

Ma l’ industrie chiudunu.

Ormai u frigoriferu avimu tutti, a televisione puru, u motorinu puru e la machina puru, ma un’navimu mancu i sordi pè pagari l’assicurazioni.

Na vota a luce a sparagnavumu, mo campanìe.

I panni i lavavumu allu jumu, mo avimu a lavatrice, ma un pagamu mancu a bulletta i l’acqua.

“Giuva’ ,unne’ c’ amu fattu u passu chiu’ luongu da gamma e stamu pe’nni truvari cullu culu ‘nterra ?”

“Na vota i giuvini jivunu a fari i camerieri in Svizzera, i zappaturi in Francia, l’operai in Germania e li minaturi in Belgio, mo puru i cipulli i facimu coglieri alli marocchini”

Giuvanni: “ Compa’ mi sta mintiennu n’angoscia!.

Un ti disperari , vo ddiri ca quannu va mali tornamu a fari l’emigranti, e cuminciamu dape’ “

Cicciu : Forsi tieni arraggiunu .

Ma tu ci vidi i niputi nostri ca vanu a lavorare in Germania ?

Niputta Giuva’ tene lu diploma du liceu,   mi sbagliu ?

Culla filosofia ca studiatu pò jiri a fari …… u muraturu?, no, ca unnu sa fari, u contadino?, no, ca un sa chi de’ na zappa, ………bu?

Inveci niputima culla ragioneria pò jiri a fari ………..u stessu i niputta.

Giuvanni: Compa’ ta puozzu diri na cosa, ma me jurari c’un t’incazzi.

Tieni arraggiunu tu, avimu sbagliati tuttu, avimu datu puru u culu pè tirare avanti onestamente a vita nostra e di figli nuostri, erimu abituati sulu alli doveri e nunn’ avimu mancu avutu a possibilità di sapiri, i diritti .

Ni simu illusi ca pe li figli nuostri era tuttu facile, ca u malutiempu ere passatu e ca venie lu sulu, pe tutti, senza ‘mmidia.

Mo ca mi ci fa pensari senza a pensiona mia un sacciu cumu potisse fari figlijma .

Quannu jamu alla posta alla piglijari avidu sempri pensusa.

Certi voti ci le chiestu, ma un ma mai rispostu.

Unne’ ca mi fa mancari ancuna cosa, o ca un mi dune cunfuortu, almeno illa.

Ma sulu quannu vene Natali e piglie la tredicesima ci vene lu sorrisu, na vota almeno.

Mi fa veniri certi dubbi!

Unne’ ca ma fattu a capa acqua pe smettiri i fumari sulu pe risparmiari cientumilaliri u misu?

Silenzio………………….

Poi come uscendo dal trance

Giuvanni : E chi potimu fari, compa Ci’ ?

Cicciu: Nenti Giuva’, propriu nente, ca cumu facimu, facimu sbagliamu; almeno chissa e’ la storia nostra.

Potimu sulu campari, u chiu’ possibile, sperannu ca i tiempi cangiunu, sperannu ca i figli e li niputi nuostri mintunu i sienzi.

Giuva’ godimuni u sulu, ca e’ lu stessu di tiempi nuostri

Forse.

Ultima modifica il Giovedì, 12 Gennaio 2017 21:37
Redazione TirrenoNews

Dal 2005 la Redazione di TirrenoNews.Info cerca di informare in modo indipendente e veloce.

 

LogoTirrenoNews

Sito web: www.trn-news.it
Altro in questa categoria: « La Befana E s’un nasce? »

Lascia un commento

Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove è consentito

BANNER-ALTO2

I Racconti

© 2010 - 2021 TirrenoNews.Info | Liberatoria: Questo sito è un servizio gratuito che fornisce ai navigatori della rete informazioni di carattere generale. Conseguentemente non può rappresentare una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità predefinita. Non può, pertanto, essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7 marzo 2001. L'Autore del sito non è responsabile dei commenti inseriti nei post o dell’utilizzo illegale da parte degli utenti delle informazioni contenute e del software scaricato ne potrà assumere responsabilità alcuna in relazione ad eventuali danni a persone e/o attrezzature informatiche a seguito degli accessi e/o prelevamenti di pagine presenti nel sito. Eventuali commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all’autore del sito, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Nei limiti del possibile, si cercherà, comunque, di sottoporli a moderazione. Gli articoli sono pubblicati sotto “Licenza Creative Commons”: dunque, è possibile riprodurli, distribuirli, rappresentarli o recitarli in pubblico ma a condizione che non venga alterato in alcun modo il loro contenuto, che venga sempre citata la fonte (ossia l’Autore). Alcune immagini pubblicate (foto, video) potrebbero essere tratte da Internet e da Tv pubbliche: qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del sito che provvederà prontamente alla loro pronta. Qualunque elemento testuale, video, immagini ed altro ritenuto offensivo o coperto da diritti d'autore e copyright possono essere sollecitati inviando una e-mail all'indirizzo staff@trn-news.it. Entro 48 ore dalla ricezione della notifica, come prescritto dalla legge, lo staff di questo Blog provvederà a rimuovere il materiale in questione o rettificarne i contenuti ove esplicitamente espresso, il tutto in maniera assolutamente gratuita.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito potrebbero non funzionare correttamente. Informazioni sulla Privacy